Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии  Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
(професионални бакалаври задочно обучение) (професионални бакалаври задочно обучение)
Разписание на учебните занятия за шестия семестър (м.ноември 2011) Разписание на учебните занятия за шестия семестър (м.ноември 2011)
ден дата 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ден дата 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
п 11.11     ЕРФ л+с    ЕРФ л+с                               
с 12.11     ЕРФ л+с    ЕРФ л+с      с 12.11     УЯТ с Б-335   УЯТ с Б-335    
н 13.11     УЯТ л   УЯТ л   н 13.11     ЕРФ л+с Б335   ЕРФ л+с Б335    
п 14.11   УЯТ л ЕРФ л+с    ЕРФ л+с    п 14.11     ЕРФ л+с Б335   УЯТ с Б-335  
в 15.11   УЯТ л   УЯТ л     в 15.11   УЯТ с Б-335   УЯТ с Б-335      
с 16.11   УЯТ п В35 УЯТ п В35   с 16.11                      
ч 17.11         УЯТ п В35   ч 17.11                      
п 18.11     ЕРФ л+с    ЕРФ л+с      п 18.11                      
с 19.11                       с 19.11                      
н 20.11                      
п 21.11                      
в 22.11                      
л=лекции
с = семинар с = семинар
п= практикум п= практикум
ЕРФ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност-2 доц. П. Петков ЕРФ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност-2 доц. П. Петков
УЯТ=Увод в ядрените технологии доц. М. Данчев УЯТ=Увод в ядрените технологии доц. М. Данчев
ас. Т. Йорданов