Обучение:

 

 

 

Списък на курсове, четени от катедра Ядрена техника и ядрена енергетика, които са задължителни за специалност ЯТЯЕ и могат да бъдат записвани като изборни от студенти от други специалности

 

 

 

 Четиригодишна бакалавърска програма

 

 Квалификационна характеристика на  Магистър инженер-физик по Ядрена енергетика и технологии

 

 Магистърски програми

 

1.    Магистърска програма (редовно обучение) по Ядрена енергетика и технологии (за специалисти)

 

·         Учебен план

 

·         Учебна програма

 

·         Справка - извлечение от учебен план

 

2.    Магистърска програма (редовно обучение) по Ядрена енергетика и технологии (за неспециалисти)

·         Учебен план

 

·         Учебна програма

·         Справка - извлечение от учебен план

3.   Магистърска програма по Ядрена енергетика и технологии (за бакалаври или магистри неспециалисти)

 

·         Условия за кандидатстване

 

·         Учебен план

 

 

 

 

Учебни програми

Бакалавърска програма

·         Начални компютърни знания

·         Изчислителни методи в ядрените технологии

·         Програмиране и изчислителна физика

·         Основи на технологията и инженерното проектиране

·         Увод в ядрените технологии

·         Ядрен горивен цикъл

·         Неутронна физика

·         Атомни електрически централи

·         Физика на ядрените реактори

·         Теория на ядрото

·         Физика на ядреното делене

·         Вероятности и физическа статистика

·         Техническа механика

 

Бакалавърки изборни курсобе

    1.   Изчислителни методи в ядрените технологии

    2.   Методи за неразрушаващ контрол на материалите

    3.   Теоретична ядрена физика

    4.   Физика на металите и сплавите

    5.   Физика на ядрените реактори

    6.   Физика на ядреното делене

    7.   Ядрена астрофизика

    8.   Nuclear astrophysics

    9.   Nuclear Reactor Physics

 

Магистърски програми

·         Методи за безразрушителен контрол на материалите

·         Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност – I-ва част

·         Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност – II-ра част

·         Ядрена електроника 2

·         Ядрен горивен цикъл

·         Монте Карло моделиране на взаимодействието на йонизиращи лъчения с веществото

·         Метрология на йонизиращите лъчения

·         Надеждност в ядрената енергетика

·         Основи на инженерството

·         Реакторен анализ

·         Радиохимия

·         Реакторни материали в ЯЕЦ

·         Радиоактивност в околната среда и радиоекология

·         Топлофизика на ЯЕЦ

·         Техническа хидродинамика

·         Физика на ядреното делене